VEDTÆGTER

 

Strandparken beboerforening

Tvedvej 133

6000 Kolding

CVR-NR. 37210986

 

strandparken@strandparken-beboerforening.dk

 

 

 

Det skal bemærkes at d. 22/12 på et vareslet møde hvor der kun kom 39 medlemmer at vi ikke kunne bemande de sidenede bestyrelses poster, samt at der ikke kan se nogen som gider at arbejde på skibene, vi har herved med et stort flertal valgt at overgive begge skibe til foreningen skibet-linea.

Strandparken beboerforening er ophørt og hjemmesiden udløber i 2020.

Vi siger tak til dem som har bakket os op ind til nu, Wallis båd plads i Marina Syd er opsagt fra januar 2019, skibet bliver slutningen af april bukseret til Vejle havn med en kranvogn, Linea sejles derop slut april.

 

Jeg selv tidligere formand af denne forening har sagt min lejlighed op i Tvedvej 133 og bosætter mig ved lystbådhavn i Vejle.

Velkommen til Strandparken

§ 1. NAVN.

Strandparken beboerforening. Tvedvej 133. - 6000 Kolding.

 

§ 2. FORMÅL

Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for medlemmer af Strandparken beboerforening.

Bl.a. Busture.

Grill hygge.

Sejleture.

Istandsættelse og bevaring af gamle skibe.

Foreningen er optaget i DFÆL Dansk forening for ældre brugsfartøjer.

Samt TS - Træskibssammenslutningen for bevarelse af bevaringsværdige fartøjer.

Foreningen har skibet Wallis istansat fiskekutter som ligger i Marina Syd i Kolding.

Samt skibet Linea ex Marinekutter på 17 meter og bruttotonage 32 ton.

Alle ugifter betales af foreningen samt sponsere.

 

§ 3. MEDLEMMER.

Enhver der har betalt kontigent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og ide`grundlag, kan kræve at blive medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforssamling.

 

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og vil blive varslet via e-mail med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent som ikke må side i bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år.

Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specialt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.

Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisore.

Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

 

Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der er det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Kolding Kommune, sendes til kommunen til orientering.

 

§ 5. BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for bestyrelsemedlem.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for en 2 årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleant er på valg et ene år og den anden halvdel + 1er på valg det følgende år.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

Ved øvrige tillidsposter gælder valg 1 år.

 

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

 

Foreningen Strandparken beboerforening er tegnet af formanden i 2012, Jan Ulrich.

 

§ 6. ØKONOMI

Vores indtægter kommer fra bl.a.

Medlemskontigenter.

overskud ved aktiviteter.

Reklame / Sponcere.

Offelig tilskud.

 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Kolding Kommune. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

 

§ 7. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

 

§ 8. VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING.

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer

 

§ 9. VED OPLØSNING.

Ved opløsning af foreningen skal den afgåendene bestyrelse sørge for at alt sælges, at alle forpligttelser samt kreditore bliver betalt, heraf formandens udlæg/lån. Overskud betales og fordelses blandt medlemmerne.

 

Med venlig hilsen

Strandparken beboerforening

Tvedvej 133- 6000 Kolding

www.strandparken-beboerforening.dk

mail:strandparken@strandparken-beboerforening.dk

CVR-NR. 37 21 09 86

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012, Strandparken beboerforening. Tvedvej 133. DK - 6000 Kolding Siden er sidst opdateret d.30.januar 2019